Ekim 24 2014 21:27:09
Ana Menü
· Ana Sayfa

· Bayburt
· Tarih
· Kültür
· Eğitim
· Coğrafya
· Ekonomi
· Nüfus
· Turizm
· Sağlık
· Çevre

· Mahalleler
· İlçeler
· Beldeler
· Köyler

· Edebiyat
· Köy Odaları
· Bayburt Vakıfları
· Bayburt'un Sultanları
· Bayburt Sözlüğü

· Videolar
· Fotoğraflar
· Fotoğraf Paylaşım

· Bayburt ve Köyleri
· Tarihte Bayburt
· Bayburt Siteleri
· Güncel Haberler
· Haber Kategorileri

· Forum
· Link Öner
· Haber Öner
· Makale Öner
· Resim Öner
· Dosyalar
· Sitene Ekle
· Kan ve Köy Grupları

· İletişim
· Arama
· Kur'an-ı Kerim
· Makaleler
Bayburt Türküleri
Mp3 Player
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 960
· En Yeni Üye: sayoglu
Spam Kontrol Paneli
· Son Kontrol: 24/10/2014 21:21
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 969
Günlük Ziyaretçi
Ziyaretçi : 725486
Site1434 gündür açık
505 ziyaretçi / gün
Facebook Sayfamız
Bayburt Köyleri

Kartınızı Oluşturun
Bayburt Köyleri Tarihi

Bayburt Köyleri Tarihi

16. yüzyıl mevkufat ve avarız defterleri kaydına göre, Bayburd şehrine bağlı olarak 158 adet köy tespit edilmiştir. Bunlardan 94 köyde Müslümanlar, 14 köyde gayr-i Müslimler meskûn olup 50 köyde hem Müslim hem de gayr-i Müslimlerin ortak yaşadıkları tespit edilmiştir. Bayburd’a bağlı köylerde yaşayan Müslüman nüfusun hane sayısı 1351’dir. Gayr-i Müslim nüfus ise 903 hanedir. Buna göre kır iskân birimlerinde yaşayan Müslim ve gayr-i Müslim nüfusun toplamı 2254 hane olup nüfusun % 60’ını Müslümanlar, % 40’ını da gayr-i Müslimler oluşturmaktaydı. Gayr-i Müslimlerin şehirdeki nüfus oranı % 35 iken kırsal alanda % 40 olarak tespit edilmesi, onların kırsal alanda yoğun olarak yerleştiklerini göstermektedir.

16. yüzyıla ait tahrir defterlerinden 1530 tarihli defter ile mukayese edildigi zaman Bayburd’a baglı 159 köyün bulundugu göz önüne alındıgı zaman 1642 yılında hemen hemen hiçbir degişikligin olmadıgı anlaşılır. Çünkü 1642 yılında tespit edilen köy sayısı 158’dir. Sadece bir köy azalmıştır.

Nüfus bakımından ise Miroglu’nun kayıtlarına göre; 1530’da 503 Müslim hane 519 mücerred ile gayr-i Müslim nüfus olarak da 1609 hane 809 mücerred ve 869 muaf nüfus tespit edilmiştir.53 1642 tarihli defter ile mukayese edildigi zaman Müslüman hane sayısında ortalama % 40’lık bir artış oldugu, gayr-i Müslim nüfusta ise yaklaşık % 50’lik bir azalma oldugunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla aynen şehir merkezinde oldugu gibi kırsal alanda da Müslüman nüfusta artış, gayr-i Müslim nüfusta ise azalma tespit edilmiştir. Bu azalmanın muhtemel sebepleri daha önce açıklanmıştır.

Köylerden bazılarının perakende oldugu bu sebeple şenletilmesi için bazı girişimlerde bulunuldugu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu köylerden Cenci54 ve Alakud köylerinin şenletilmesi için Cenci köyü ile ilgili kayıtta, karye-i mezburun harabeden ihyasına ikdam ve ihtimam idüb ikdam-ı ihtimam ile karye-i mezbur şenletmek olmağın ba’del-yevm dahi karye-i mezburun ihyasına mukayyed olmak üzere şeklinde belirtilmiş ve buraları ihya eden Mehmed Bey, iki çiftligi tasarruf etmesine ragmen haneye dahil edilmemiştir. Yine kırk yıldır hali ve harap olarak kaydedilen Alakud köyünün55 ihyası için büyük gayret sarf eden Hüseyin Bey’in çayırdan söküp ziraat eyledigi yerler avarız dışı tutulmuştu. Bu da devletin boş köylerin şenletilmesi hususundaki politikasını göstermesi açısından gerçekten önemlidir.

Bayburd’a baglı köylerden bazılarının çeşitli muafiyetleri oldugu kayıtlarda belirtilmektedir. Bu köylerden menzilgah olanların yanında Bayburd kalesinin tamiri ile görevli olanlar da vardı. Menzil olarak kaydedilenler; Varicna56, Çimagıl-ı Ulyâ ve Çimagıl-ı Süflâ57, Kop58, Luri-yi Süflâ59, Almalu60 , ve Yakub Abdal köyleri idi. Bu köylerin menzil oldukları ortak olarak kullanılan Karye-i mezbure yol üzerinde vaki olub kadimül-eyyamdan haneye dâhil değildir. Hala dahi olmamışdır veya yol uğrunda vaki olub kadimden hane-i avarız defterine dâhil olmayub ayende ve revendeye hidmet etmek üzere hala dahi haneye dâhil olmamışdır şeklinde yaptıkları menzil görevlerinden dolayı avarızdan muaf oldukları kaydedilmiştir. Yakub Abdal köyünün muafiyeti ile ilgili olarak daha geniş bir açıklama yapılmıştır.61 Buna göre köy sakinlerinin köyde iskânları devam ettigi, gelen geçene hizmet ettikleri, bunlara avarız ve tekâlif-i örfiyenin konulması durumunda gelen-geçen kimselere hizmet etmeye güçleri olmadıgından köyden göç ettikleri bu sebeple avarız ve tekâliften muaf olmaları gerektigi şeklinde bir kayıt düşülmüştür.

Köyler içerisinde Bayburd kalesinin tamiri ile görevli olanlar; Kopuz62, Everek63, Lusenk-i Ulyâ ve Lusenk-i Süflâ64 köyleri idi. Kopuz ve Everek köyleri kale tamiri, Lusenk-i Ulya ve Süflâ köyleri kalenin baruthane, cephane, ambar ve odalarının tamiri ile görevli idi.

Bayburd’a baglı köylerden bazılarında zaviyenin bulundugu anlaşılmaktadır. Bunlar, Müşeverek65, Burnaz66, Seyyid Yakub67, Gelbulas68, Tahsini69 ve Kopuz70 köyleridir. Burnaz köyündeki zaviyenin zaviyedarları aynı zamanda seyyid olarak kaydedilmişlerdir.

Köyler içerisinde Akkoyunlu beylerinden Ferruhşad Beye ait vakıflar da bulunmaktadır. Bunlar, Hayik71 ve Pulur72 köyleridir. Bayburd’u merkez olarak kullanan Ferruhşad Bey’e ait başka vakıflar da vardı.

Kır iskân merkezlerinden Zagsik73 ve Danişmendlü74 köylerinde mektep oldugu kayıtlardaki mekteb-i muallim tabirinden anlaşılmaktadır. Hatta Danişmendlü köyündeki bir çiftligin geliri, zikr olunan çiftlik muallim-i sıbyan-ı fukara içün tayin ve avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiyeden muaf olub muallim-i sıbyan olmak üzere muaf olmak üzere deftere kayd olundu sıbyan mektebi muallimine ve fakir ögrencilerin masraflarına tahsis edilmiş ve deftere de o şekilde kaydedilmiştir.

Bayburd’un Hadrek75 ve Sivkar76 köylerinde ise, bölgede önemli bir nüfuza sahip Çagırgan Baba evlatları ikamet etmekteydi. Hatta Sivkar köyünde ikamet edenler için avarız defterinde “Veli Abdal v. İmam Kulu maa Üveys Abdal v. Sevündük mezkûrlar Çağırgan Babalular merkadehunun abdallarından olub padişah-ı alempenah hazretlerinin duacılarından olmağla haneye dâhil değildir” şeklinde kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu zatın talebeleri dahi avarızdan muaf tutulmuşlardır.

Bayburd’un köyleri içerisinde padişaha dua ettiklerinden dolayı da muaf tutulan kimseler olmuştur. Bunların çogu tekke ya da zaviye mensubu olmakla beraber deftere kaydedilmiş olması ilginçtir. Bu kişilere Niv77, Ceben78 ve Galiskavar79 köylerinde rastlanmaktadır. Bunlarla ilgili olarak defterde, zümre-i ulemadan olub dâi-i devlet-i padişahi olmak üzere haneye dâhil olmamışdır şeklinde kaydedilmiştir. Ceben köyündeki dervişler, duaguyân olarak kaydedildiginden haneye dâhil edilmemişleridir. Derviş Hüseyin v. Hacı mezkur dervişandan olub duasından istimdad olunacak kimesne olmağla haneye dahil değildir şeklinde bunların muafiyetleri belirtilmiştir.

19.yüzyılın ortalarında Bayburd’un köyleri hakkında toplu bilgiye ulaşabileceğimiz iki önemli kaynak bulunmaktadır. Bunlardan 1835 tarihli Erzurum Vilayeti nüfus yoklama defteri, diğeri ise 1845 yılında yapılan temettuat sayımlarını içeren Bayburd Temettuat defterleridir.

1835 yılı nüfus yoklama defterine göre Bayburd’da 125 köy yerleşmesi bulunmaktaydı. Bu köylerin % 75’inde (94 köy) Müslümanlar, % 21’inde (26 köy) gayrimüslimler ve % 4’ünde de (5 köy) Müslüman ve gayrimüslimler birlikte ikamet etmekteydi.

1845 yılında Bayburd’da yapılan temettü sayımlarını ihtiva eden 72 köye ait temettü defteri bulunmaktadır. 1835 yılında Bayburd’un 125 köyünün varlığını tespit ettiğimize göre neredeyse köylerin yarısına yakının temettü defterleri bulunmamaktadır.

Temettü defteri mevcut 72 köyün % 72 gibi çok büyük bir kısmında sadece Müslümanlar yaşarken, yalnız gayrimüslimlerin mukim olduğu tek köy Varzahan köyüydü. Toplam 13 köyde ise Müslümanlar ve gayrimüslimler birlikte yaşamaktaydı.

Gerek 1835 yoklama defteri, gerek 1845 temettuat defterlerinden anlaşılacağı gibi XIX.yüzyılın ortalarında Bayburd köylerinde gayrimüslimler son derece az bir nüfus yoğunluğuna sahipti.

19. asrın sonlarında 1895 yılında Bayburd’un 173 köyü bulunmakta ve bu köylerin 37’sinde sadece Müslümanlar, 7’sinde sadece Ermeniler ve 29’unda da Müslümanlar ve Ermeniler birlikte yaşamaktaydı.

19.yüzyılda Bayburd köylerini Müslümanların yaşadığı köyler, gayrimüslimlerin yaşadığı köyler ve Müslüman ve Gayrimüslimlerin birlikte yaşadıkları köyler olarak üç grupta değerlendirmek mümkündür.

1835 yılında yabancı olarak kayıtlı olanlar dahil 125 köyde bulunan toplam erkek nüfusu 7.267 kişi olup, bunun % 80’ini Müslümanlar oluştururken (5.827 kişi), % 20’sini gayrimüslimler (1.440 kişi) meydana getirmekteydi.

Ortalama nüfus yoğunluğu 58 kişi olup, 43 köy bunun üzerinde bir nüfusa sahipken, 82 köy bunun altında bir yoğunluğa sahipti.

Nüfusun en kalabalık olduğu köyler arasında 440 kişiyle Pulur köyü ilk sırada yer alırken, 215 kişi ile Yukarı Lori köyü ve 189 kişiyle Govursu köyü onu takip etmekteydi.

En az nüfuslu köyler arasında ise 8 kişiyle Aşağı Ahsunk köyü birinci, 11’er kişiyle Lipana ve Menge köyleri ikinci ve 13 kişiyle Goşkuri köyü üçüncü durumdaydı.

Almuşka, Aşukka, Cenci, Everek, Giv, Hadrek, Aşağı Hayik, Yukarı Hayik, Hindi, Işhınsor, Karayaşmak, Yukarı Kırzı, Kopuz, Lüsunk,

Malansa , Orta Çimağıl, Osduk, Pulur, Pülürek, Püşke, Rumeli, Saraycık, Sığırcı, Siptoros Tomla ve Ürüşdü köylerinde Müslümanlar ile gayrimüslimler birlikte yaşamaktaydı.

....

Kaynak:

1. İNBAŞI, M., 1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Bayburt Sancağı”, AÜ.,Erzurum 2007

2. MİROĞLU, İ., XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İstanbul 1975

3. ÖZGER, Y., XIX. Bayburt (Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı), İstanbul 2008.

..............................................................................................................

53 Miroglu, Bayburt Sancağı, s. 117.

54 Köyün şenletilmesi ile ilgili olarak Mehmed Begin tasarrufunda olan çiftligin tasarruf şekli ile ilgili olarak defterde; “Çiftlik-i der tasarruf-ı Mehmed an sipahiyan der karye-i mezbur mezkur Mehmed Beg zabtında olan toprak avarız-ı divaniye vermek üzere karye-i mezburun harabeden ihyasına ikdam ve ihtimam idüb ikdam-ı ihtimam ile karye-i mezbur şenletmek olmagın ba’del-yevm dahi karye-i mezburun ihyasına mukayyed olmak üzere zabtında olan iki kıta çiftlik haneye dahil olmadıgı kayd olundu.” Şeklinde bir açıklama vardır. MAD. 5152, s. 282; D. MKF. 27448, s. 9.

55 Bu köyün hali oldugu, ancak köyün eski sakinlerinden Hüseyin Aga’nın kendi gayreti ile ziraat etmeye başladıgından avarız tahsis edilmemesi istenmişti. “Karye-i m. Kırk akal seneden berü hali ve viran ve eser-i bina ve ziraatten bi nam ve nişan olub karyenin sakinlerinden Hüseyin Aga memleketten kendü malıyla çayırdan söküb ziraat eylemek üzere talib olmagın bu usul arazi-i mevaddı ihya olmak adet oldugundan gayrı çayırdan sökülüb ziraat olunan araziden avarız-ı divaniye taleb olunmamak kanun-ı kadim olmagla mezbur Hüseyin Aga dahi çayırdan söküb ziraat eyledigi zemin içün avarız-ı divaniye taleb olmamak üzere deftere kayd olundu.” MAD. 5152, s. 297; D. MKF. 27448, s. 10.

56 Bu köyün menzilgah oldugu hususunda kayıt vardır. “Karye-i mezbure yol üzeri olmagla kadimden hanesi olmak hala dahi haneye dahil olmamışdır.” D. MKF. 27448, s. 5; MAD. 5152, s. 203.

57 Menzil kçyüdür. “Karye-i mezbure yol üzerinde vaki olub kadimül-eyyamdan haneye dâhil degildir. Hala dahi olmamışdır.” MAD. 5152, s. 219. Çimagıl-ı Süflâ köyü de menzilgâhtır. “Karye-i mezbure dahi menzilgah olmagla dahil-i hane olmamışdır. Hala dahi dahil olmadı. MAD. 5152, s. 220.

58 Bugün de Kop Dagı’nın üzerinden geçen ana yol güzergâhında bulunan köy XVII. yüzyılda da menzil olarak kaydedildiginden gelen geçene hizmet vermesi sebebiyle avarızdan muaf tutulmuştur. “Karye-i Kop karye-i mezbure Kupsili dimekle maruf yol ugrunda vaki olub kadimden hane-i avarız defterine dahil olmayub ayende ve revendeye hidmet etmek üzere hala dahi haneye dahil olmamışdır.” MAD. 5152, s. 220.

59 Bu köyün menzil oldugu kayıtlıdır. “Karye-i m. Menzilgah olmagla haneden muaf olub muafiyeti deftere kayd olunub haneye dahil olmamışdır.” MAD. 5152, s. 286; D. MKF. 27448, s. 9.

60 Bu köy menzildir. yol üzerinde olmagla muaf olub muafiyeti deftere kayd olundu. MAD. 5152, s. 288.

61 Menzil köyü oldugundan haneye dahil edilmemiştir. “Karye-i Yakub Abdal karye-i mezbur hane-i avarızdan muaf olmagla haneye dahil olmamışdır. Karye-i mezburun şenligi kılub ve ayende ve revendenin mürur ve uburunda mütekarr olub hane tayinine ve ayende ve revende nüzülüne takatları olmayub perakende olmaga yüz tutmagla hala müceddeden ferman olunan hane tahriri ve tayin olmayub ahalisi yerlerinde karar dade olub ebna-i sebile itmam ve hidmet etmek şartıyla tekalif-i örfiyeden muaf olmak üzere tahrir olan hane defterine kayd olundu. Tahriren fi evasıt-ı zilkade sene 1053” MAD. 5152, s. 291; D. MKF. 27448, s. 9.

62 Kopuz köyü, Bayburd kalesinin tamiri ile görevlendirildiginden avarızdan muaf tutulmuştu. “Karye-i mezbur Bayburd kal’asının tamiri ve meremmetine ta‘yin olmagla hane-i avarızdan kadimden muaf olub hala dahi haneye dahil olmamışdır.” D. MKF. 27448, s. 6; MAD. 5152, s. 205.

63 Everek köyü Bayburd kalesinin tamiri ile görevli idi. “Karye kadimden Bayburd kal’ası tamirine tayin olmagla haneye dahil olmamıştır.” D. MKF. 27448, s. 6; MAD. 5152, s. 207–209.

64 Bu köy, Bayburd kalesinin çeşitli bölümlerinin tamiri işi ile görevlendirildiginden avarızdan muaf tutulmuştur. “Karye-i mezbur dahi Bayburd kal’asının ve anbar ve oda ve cebehane ve baruthanenin tamir ve meremmetine kadimden defter-i hakanide tayin olunmagla hala dahi haneye dahil olmamışdır.” MAD. 5152, s. 218; Bu köy Lüsenk-i Ulyâ ile aynı görevi yapmaktadır. “Bu dahi Lusenik-i Ulyayya dâhildir.” MAD. 5152, s. 219.

65 Bu köyde zaviye bulunmakta olup zaviyenin bir şeyhi bir de zaviyedarı vardı. “Cafer v. Abdi zaviyedar-ı karye-i m. Şeyh Memi v. Inayet zaviyedar-ı karye-i m”, MAD. 5152, s. 216.

66 Bu köyde zaviye bulunmakta olup zaviyenin aynı zamanda seyyid olan bir de zaviyedarı vardı. “Seyyid Hüseyin v. Seyyid Mustafa zaviyedar-ı karye-i m”, MAD. 5152, s. 217.

67 “Şeyh-i zaviye-i Seyyid Yakub kuddises-sırruhu”, MAD. 5152, s. 238. 68 Bu köyde bir zaviyenin oldugu defterde, “Yusuf v. Hüseyin şeyh-i zaviyedar-ı karye-i m. Ba-berat Osman v. Şeyh zaviyedar-ı karye-i m.” Şeklinde yer alan kayıttan anlaşılmaktadır. MAD. 5152, s. 271.

69 Bu köyde bir de zaviye vardı. “Nasuh v. Ibrahim şeyh-i zaviyedar-ı karye-i m. Ba-berat-ı şerif”, MAD. 5152, s. 274; D. MKF. 27448, s. 9.

70 Yine bu köyde bir zaviyenin bulundugu defterdeki “Yusuf Efendi zaviyedar-ı karye-i mezbur ba-berat-ı şerif” kayıttan anlaşılmaktadır. MAD. 5152, s. 203.

71 Bu köy defterde; “Karye-i Hayik an evkaf-ı Ferruhşad Bey” şeklinde Akkoyunlu Beylerinden Ferruh-şad Begin vakıflarından oldugu kaydedilmiştir. MAD. 5152, s. 285; D. MKF. 27448, s. 9.

72 Bu köy Ferruh-şad Beg’in evkafı olup burada vakıf görevlilerinin tamamı ikamet etmekteydi. “Karye-i Pulur an evkaf-ı Ferruhşad Beg karye-i m. Maruze’l-ilm ve merfu’ül-adem olduguna muafname-i hümayun irad etmekle haneye dahil olmamışdır.” Vakıf görevlileri; mütevelli, imam 2 adet, müezzin, câbi, kâtip, kilardâr, anbardâr, şeyh, farraş, bevvab gibi kimseler idi. MAD. 5152, s. 288–289; D. MKF. 27448, s. 9.

73 Bu köyde bey ve kethüda unvanı taşıyan birer kimse ile köy mektebinin muallimi ve aynı zamanda imam olan bir kimse kaydedilmiştir. “Ahmed Beg v. Mustafa Beg, Ahmed v. Karaca Kethüda, Molla Musli v. Kurd Imam-ı muallim-i mekteb-i karye-i m.” MAD. 5152, s. 247–248.

74 “Çiftlik der tasarruf-ı Mevlana Kurd ve Mevlana Kemal zikr olunan çiftlik muallim-i sıbyan-ı fukara içün tayin ve avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf olub muallim-i sıbyan olmak üzere muaf olmak üzere deftere kayd olundu.” Şeklinde kayıtlıdır. MAD. 5152, s. 258.

12 BOA. D.CRD, nr.40465, s.8-9.

13 Cevdet Küçük, “Tanzimat’ın İlk Yıllarında Erzurum’un Cizye Geliri ve Reaya Nüfusu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı 31 ( Mart 1977), İstanbul 1978, s.225.

....

....

-Belde ve köylerin fotoğrafları ve tarihi bilgilerini görmek için ilgili linke tıklayınız-

Bayburt Merkeze Bağlı Belde ve Köyler

1. ADABAŞI İşbonos 2. AĞÖREN Ağören 3. AKÇAKUZU Kelenkes 4. AKDURAN Erkeli 5. AKSAÇLI Hesya 6. AKŞAR Balohor 7. ALAPELİT Pazahbun 8. ALIÇLIK Kestesi 9. ALINYURT - GENÇOSMAN Giv 10. ARDIÇGÖZE Korkosor 11. ARMUTLU Armutlu 12. ARPALI Niv 13. ARSLANDEDE Kân 14. AŞAĞI ÇİMAĞIL Aşaği Çimağıl 15. AŞAĞI KIŞLAK Aşaği Kışlak 16. AŞAĞI PINARLI Aşaği Sisne 17. AYDINCIK Malansa 18. BALCA Berne 19. BALKAYNAK Hadırak 20. BALLIKAYA Pigeyi 21. BAŞÇİMAĞIL Yukarı Çimağıl 22. BAYIRTEPE Sankot 23. BAYRAKTAR Baksi 24. BUĞDAYLI Danzut 25. ÇAKIRBAĞ Abusta 26. ÇALIDERE Müşeverek 27. ÇAMDERE Hakiğ 28. ÇAMLIKOZ Ahbunus 29. ÇAYIRÖZÜ Ağunsos 30. ÇAYIRYOLU Sünür 31. ÇERÇİ Çerçi 32. ÇİÇEKLİ Pinçirge 33. ÇİĞDEMTEPE Aşaği Tomla 34. ÇORAK Çorak 35. DAĞÇATI Kondolot 36. DAĞTARLA Ortugu 37. DANİŞMENT Danişment 38. DARICA Yukari Danzut 39. DEĞİRMENCİK Mam 40. DEMİRIŞIK Çepe 41. DEMİRKAŞ Burnas 42. DİKMETAŞ Aşaği Hayik 43. DÖVMEKAYA Bergici 44. ERENLİ Duduzar 45. GEZ Gez 46. GÖKÇELİ Gökçeli 47. GÖKLER Gökler 48. GÖKPINAR Aruzga 49. GÖLDERE Cemele 50. GÖLOBA Vartanas 51. GÜDER Güder 52. GÜLLÜCE Zeyli 53. GÜMÜŞSU Aksunk 54. GÜNEYDERE Söfker 54. GÜNLÜCE Gugunus 55. GÜZELCE Mandafar 56. HACIOĞLU Hacıoğlu 57. HARMANÖZÜ Maçur 58. HELVA Helva 59. HEYBETEPE Urumeli 60. İĞDİR İğdir 61. KABAÇAYIR Galısgavar 62. KARLICA Cumavank 63. KARŞIGEÇİT Mileyhi 64. KAVACIK Kalbulas 65. KAVAKYANI Muşangas 66. KEMERTAŞ Goskuru 67. KIRATLI Herortu 68. KIRKPINAR Çıpkınıs 69. KİTRE Kitre 70. KOÇBAYIR Pörge 71. KONURSU Goorsu 72. KOP Kop 73. KOPUZ Kopuz 74. KOZLUK Kozluk 75. KURBANPINARI Hopur 76. KURUGÜNEY Horsu 77. MADEN Maden 78. MANAS Manas 79. MASAT - YILDIRIM Masat 80. MUTLU Varijna 81. NİŞANTAŞI Osluk 82. ORTAÇİMAĞIL Ortaçimağıl 83. ORUÇBEYLİ Siptoros 84. OZANSU Tahsini 85. ÖRENCE Everek 86. PAMUKTAŞ Ermene 87. PELİTLİ Cilansor 88. PETEKKAYA Munut 89. POLATLI Kormas 90. RÜŞTÜ Rüştü 91. SAKIZLI Cilara 92. SALKIMSU Hörme 93. SANCAKTEPE Keleverek 94. SARAYCIK Saraycık 95. SARIHAN Haho 96. SARIMEŞE Havnus 97. SEYDİYAKUP Seydiyakup 98. SIĞIRCI Sığırcı 99. SIRAKAYALAR Çıtanos 100. SOĞUKGÖZE Bildis 101. SÖĞÜTLÜ Hindi 102. TAHT Taht 103. TAŞBURUN Modlosor 104. TAŞÇILAR Tahbur 105. TAŞKESEN Aşağı Hinzeverek 106. TAŞOCAĞI Ergi 107. TEPETARLA Karaver 108. TOMLACIK Tomlacık 109. UĞRAK Varzahan 110. UĞURGELDİ Parakos 111. ULUÇAYIR Almusga 112. ÜZENGİLİ Askanas 113. YANIKÇAM Mişeğrek 114. YAYLALAR Lipana 115. YAYLAPINAR Lüsunk 116. YAZYURDU Çakmas 117. YEDİGÖZE Dacırak 118. YENİKÖY Magara 119. YERLİCE Tavunkvank 120. YEŞİLYURT Manastır 121. YOLATLI Zakzik 122. YONCALI Orsor 123. YUKARI KIŞLAK Yukari Kışlak

Aydıntepe'ye Bağlı Köyler

124. AKBULUT Abrans 125. ALACA Menge 126. AŞAĞIKIRZI Aşağı Kırzi 127. BAŞPINAR Armutlu 128. ÇATIKSU Vanşen 129. ÇAYIRKÖPRÜ Vağanda 130. ÇİĞDEMLİK Gütgüne 131. DUMLU Henege 132. ERİKDİBİ Paynik 133. GÜMÜŞDAMLA Zargidi 134. GÜNBULDU Files 135. İNCİLİ Ardusta 136. KAVLATAN Kavlatan 137. KILIÇKAYA Yukari Çençül 138. PINARGÖZÜ Kilhos 139. SIRATAŞLAR Aşağı Çençül 140. SORKUNLU Torontos 141. SULUDERE Erginis 142. ŞALCILAR Hapusgi 143. YANOBA Asuri 144. YAPRACIK Sindelli 145. YAZLIK Danzut 146. YUKARIKIRZI Yukari Kırzi

Demirözü'ne Bağlı Belde ve Köyler

147. AKYAKA Püsge 148. BAYRAMPAŞA Hiğni 149. BEŞPINAR Yukarı Loru 150. ÇAĞILLI Hanzar 151. ÇAKIRÖZ Cebre 152. ÇATALÇEŞME Yukarı Hinzeverek 153. ÇİFTETAŞ Hardışı 154. ÇİMENTEPE Kütüdü 155. DAMLICA Gülalihayık 156. DEVETAŞI İşhansor 157. DİKMETAŞ Ağıgi 158. ELMALI Elmalı 159. EYMÜR Eymür 160. GÖKÇEDERE Pulur 161. GÜÇLÜ Zarani 162. GÜNEŞLİ Yanbaksi 163. GÜVERCİNDERE Aşukka 164. IŞIKOVA Cenci 165. KALECİK Yukari Hayik 166. KARAYAŞMAK Karayaşmak 167. KAVAKLI Poyik 168. OTLUKBELİ Otlukbeli 169. PETEKLİ Çorozme 170. PINARCIK Öksürüc 171. SERENLİ Pekesi 172. YAKUPABDAL Yakubabdal 173. YAZIBAŞI Aşağı Loru 174. YELPINAR Pülürek 175. YUKARIPINARLI Yukari Sisne

Resimlerle Anlatım İçin TIKLAYINIZ

-Belde ve köylerin fotoğrafları ve tarihi bilgilerini görmek için ilgili linke tıklayınız-


Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun ya da Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum - Üye Ol
Güzel Sözler

Bayburt'u Tanıyalım
· Bayburt Tarihi
· Bayburt Coğrafyası
· Bayburt Mahalleleri
· Bayburt Köyleri Tarihi
· Bayburt Köyleri
· Köy Bilgi Sistemi
· Bayburt Kaynak Yayın
Köşe Yazarları
Facebook Sayfamız
Bayburt ve Köyleri

Sayfanızı Da Tanıtın
Facebook Sayfamız
Bayburtkoyleri.org

Sayfanızı Da Tanıtın
Facebook Sayfamız
Bayburt eski nüfus kayıtlarının da araştırılmasını istiyoruz

Sayfanızı Da Tanıtın
Sayfa oluşturulma süresi: 0.11 saniye - 43 Sorgu 725,486 Tekil Ziyaretçi


Powered by Masat Haber copyright © 2010 - 2014 Bayburt Masat köyü